Text Size

Ελληνικές δημοσιεύσεις

Oστεοπορωτικα Καταγματα

Η οστεοπόρωση αποτελεί την πιο συχνή μεταβολική νόσο των οστών. Χαρακτηρίζεται από το τρίπτυχο της ελάττωσης της οστικής μάζας, τη διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστού και κατά συνέπεια τη μειωμένη αντοχή του οστού και την αυξημένη συχνότητα ...

Οστικές μεταστάσεις

Στην εργασία αυτή ανασκοπούνται οι σύγχρονες μέθοδοι διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των οστικών μεταστάσεων. Οι οστικές μεταστάσεις αποτελούν συχνή καταστρεπτική βλάβη των οστών. Οι συνέπειές τους είναι σοβαρές τόσο για ...

Ρηξη Π.Χ.Σ.

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ο σύνδεσμος του γόνατος ο οποίος υφίσταται συχνότερατραυματισμό1,2. Η συχνότητα της κάκωσης αυτής αυξάνεται συνεχώς, με τη συμμετοχή όλο και περισσoτέρων ατόμων στον επαγγελματικό ή ...

News Image

Oστεοπορωτικα Καταγματα

Η οστεοπόρωση αποτελεί την πιο συχνή μεταβολική νόσο των οστών. Χαρακτηρίζεται από το τρίπτυχο της ε...

News Image

Οστικές μεταστάσεις

Στην εργασία αυτή ανασκοπούνται οι σύγχρονες μέθοδοι διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των ο...

News Image

Ρηξη Π.Χ.Σ.

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ο σύνδεσμος του γόνατος ο οποίος υφίσταται συχνότερατραυματισμό1,...

Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου

Ελληνικές Δημοσιεύσεις - chios medical society

Article Index
Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου
Διαγνωστική προσέγγιση
Βιβλιογραφία
All Pages

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Jοhnsοn DL, Jοhnsοn RJ. The anteriοr cruciate: A dilemma in spοrts medicine. Int J Spοrts Med 1982; 3:71-79. et al.

2. Μiyasaka KC, Daniel DM, Stone ML, et al. The incidence of knee ligament injuries in general population. Am J Knee Surg. 1991;4(1):3.

3. Ιnsall JN, Scοtt WN. Surgery οf the knee. Philadelphia: Churcill Livingstοne.2001; p.175 - 187,717-780.

4. Jοhnsοn DL, Fu FH. Anteriοr cruciate ligament recοnstructiοn: why dο failures οccur? In: Instructiοnal Cοurse Lectures Vοl 44. American Academy οf Οrthοpaedic Surgeοns. Illinοis: Rοsemοnt. 1995; p.391-406.

5. Griffi n LY et al. Nοncοntact anteriοr cruciate ligament injuries: Risk factοrs and preventiοns strategies. JAAΟS. 2000; 8(3):141-149.

6. Malek. M M, DeLuca J V, Kunkle K L et al. Outpatient ACL surgery. A review of safety, practicality and economy. Instr Course Lect. 1996; 45: 281--286.

7. Bollen SR, Scott BW. Rupture of the anterior cruciateligament—a quiet epidemic? Injury. 1996;27:407–9.

8. Συμεωνίδης Π. Ορθοπαιδική 2η Έκδοση. University Studio Press. Θεσσαλονίκη 1999.

9. Μiller MD. Review of Orthopaedics. Saunders. Phildelphia 2004.

10. Girgis F, Marshall J, Monajem A. The cruciate ligaments of the knee. Clin Orthop. 1975; 106:

216—231.

11. Duthon VB, Barea C, Abrassart S, Fasel JH, Fritschy D, Menetrey J. Anatomy of the anterior cruciate ligament. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2006;14:204-213.

12. Ηοgervost T, Brand R. Current concepts review. Mechanoreceptors in joint function. J BJS (Am). 1998;80(9):1365-1375.

13. Adachi N, Ochi M, Uchio Y, Iwasa J, Ryoke K, Masakazu Kuriwaka. Mechanoreceptors in the anterior cruciate ligament contribute to the joint position sense. Acta Orthop Scand. 2002;73(3)330-334.

14. Georgoulis AD, Pappa L, Moebius U, Malamou-Mitsi M, Pappa S, Papageorgiou CO, Agnantis N, Soucacos P. The presence of proprioceptive mechanoreceptors in the remnants of the ruptured ACL as a possible source of reinnervation of the ACL autograft. Knee Surg Sports Traumat Artrosc. 2002;9(6):364-368.

15. Schultz RA, Miller DC, Kerr CS, Micheli L. Mechanoreceptors in human cruciate ligaments. A histological study. JBJS (Am). 1984;661072-1076.

16. Schutte MJ, Dabezies EJ, Zimny ML, Happel LT. Neural anatomy of the human anterior cruciate ligament. JBJS ( Am). 1987;69:243-247.

17. Butler D L, Noyes F R, Grood E S. Ligamentous restraints to anteroposterior drawer in the human knee: A biomechanical study. JBJS. 1980; 62A: 259-270.

18. Fu FH, Harner CD, Jοhnsοn DL, et al. Biοmechanics οf knee ligaments. JBJS (Am). 1993; 75:1716-1727.

19. Marshall JL, Wang JB, Furman W, Girgis FG, Warren R. The anterior drawer sign—what is it? Am J Sports Med. 1975;3:152–8.

20. Nielsen S, Ovesen J, Ramussen O. The ACL: an experimental study of its importance in rotatory knee instability. Arch Orthop Trauma Surg. 1984;103:170–4.

21. Hiemstra LA, Webber S, McDοnald PB. Knee strength defi cits after hamstring tendοn and patellar tendοn anteriοr cruciate ligament recοnstructiοn. Med Sci Spοrts Exerc. 2000; 32:1472-1479.

22. Markοlf KL, Wascer DC, Finerman GAM. Direct in vitrο measurement οf fοrces in the cruciate ligaments. Part II: The effect οf sectiοn οf the pοsterοlateral structures. JBJS (Am). 1993; 75:387- 394.

23. Shapirο MS, Markοlf KL, Finerman GAM, Mitchell PW. The effect οf sectiοn οf the medial cοllateral ligament οn fοrce generated in the anteriοr cruciate ligament. JBJS (Am). 1991; 73;248-256.

24. Bollen S. The crucial ligaments. Current Orthop 2006;20:77-84.

25. Karmani S, Ember T. The anterior cruciate ligament I. The Knee 2003;17:369-26.

26. Noyes FR, Mathews DS, Mooar PA, Grood ES. The symptomatic ACL defi cient knee. Parts 1&2 JBJS. 1983;65A:154–174.

27. Kannus P, Jarvinnen M. Conservatively treated tears of the ACL. JBJS. 1987:1007–1012.

28. Satku K, Kumar VP, Ngoi SS. ACL injuries—to counsel or operate? JBJS. 1986;68B:458–61.

29. Levy AS, Meier SW. Approach to cartilage injury in the anterior cruciate ligament-defi cient knee. Orthop Clin North Am. 2003;34:149

30. Roos H, Adalberth T, Dahlberg L, Lohmander LS. Osteoarthritis of the knee after injury to the anterior cruciate ligament or meniscus: the infl uence of time and age. Osteoarthritis Cartilage. 1995;3:261-267.

31. Λαμπίρης ΗE. Ορθοπαιδική - Τραυματολογία. Πασχαλίδης. Αθήνα 2003.

32. Torg J S, Conrad W, Kalen V. Clinical diagnosis of cruciate instability in the athlete. Am J Sports Med 1976;4:84-92.

33. Paessler HH, Michel D. How new is the Lachman test? Am J Sports Med. 1992;20:95.

34. Galway H R, Beaupre A, Mckintosh D L. The pivot shift: A clinical sign of symptomatic anterior

cruciate ligament defi ciency. JBJS. 1972; 54B: 763-764.

35. Losee Re. Diagnosis of chronic injury to the anteriorcruciate ligament. Orthop Clin North Am. 1985; 16:83-97.

36. Minck J H, Levy T, Crues III J V. Tears of the anterior cruciate ligament and menisci of the knee. MR imaging and evaluation. Radiology. 1988;167:769-774.

37. Fischer SP, Fox JM, Del Pizzo W, Friedman MJ, Snyder SJ, Ferkel RD. Accuracy of diagnosis from MRI imaging ofthe knee. A multicentre trial of fourteen thousand patients. JBJS. 1991;73A(1):2- 10.

38. Gentili A, Seeger L, Yao L, Do H M. Anterior cruciate ligament tear: Indirect signs at MR imaging. Radiology. 1994; 193: 835-840.

39. Buss DD, Min R, Skyhar M, Galinat B, Warren RF, Wickiewicz TL. Nonoperative treatment of acute anterior cruciate ligament injuries in a selected group of patients. Am J Sports Med. 1995;23:160–165.

40. Bach BR, Boonos CL. Anterior cruciate ligament reconstruction. AORNJ. 2001;74:152.

41. Clancy WG, Ray JM, Zoltan DJ. Acute tears of the anterior cruciate ligament: Surgical versus conservative treatment. JBJS (Am). 1988;70:1483-1488.

42. Francis A, Thomas R de WM, McGregor A. Anterior cruciate ligament rupture: Reconstruction surgery and rehabilitation. A nation-wide survey of current practice. The Knee. 2001;8:13-18.

43. Frank CB, Jackson DW. Current Concepts Review-The science of reconstruction of the anterior cruciate ligament. JBJS ( Am). 1997;79:1556-1576.

44. Allum RL. BASK Instructional Lecture 1: Graft selection in anterior cruciate ligament reconstruction. The Knee. 2001;8:69-71.

45. Harner CD, Olson E, Irrang JJ, Silvestrein S, Fu FH, Silbey M. Allograft vs. autograft cruciate ligament reconstruction: 3-5 year outcome. Clin Orth Rel Res. 1996;324:134-144.

46. Noyes FR, Barber-Wenstin SD. Arhroscopic-assisted allograft anterior cruciate ligament reconstruction in patients with symptomatic arthrosis. Arhtroscopy. 1997;13:24-32.

47. Forster MC, Forster IW. Patellar tendon or four-strand hamstring? A systemic review of autografts for anterior cruciate ligament reconstruction. The Knee. 2005;12:225-230.

48. Noyes FR, Butler DL, Grood ES, Zernicke RF, Hefzy MS. Biomechnical analysis of human ligament grafts used in knee ligament repairs and reconstructions. JBJS. 1984;66A:344-352.

49. Rosenberg TD, Franklin JL, Baldwin GN, Nelson KA. Extensor mechanism function after patellar tendon graft harvest for anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med. 1992;20:519- 526.

50. Burwell JMR, Davies AJ, Allum RL. Anterior knee symptoms after reconstruction of the anterior cruciate ligament using patellar tendon as a graft, Knee. 1998;5:245-248.

51. Lipsocmb AB, Johnston RK, Snyder RB, Warburton MJ, Gilbert PP. Evaluation of hamstring strength following use of semitendonosus and gracilis to reconstruct the anterior cruciate ligament. Am J Sports Med. 1982;340-342.

52. Herrington Lee, Wraspon C, Matthews M, Matthews H. Anterior Cruciate Ligament reconstruction, hamstring vesus bone-patella tendon-bone grafts: a systemic literature review of autcome from surgery. The Knee. 2005;12:41-50.

53. Bollen S. Mini-Symposium—Soft tissue knee surgery. (i) Advances in the management of anterior cruciate ligament injury. Current Orthopaedics. 2000; 14: 325–328.

54. Shelbourne KD, Nitz P. Accelerated rehabilitation after A C L reconstruction. Am J Sports Med 1990; 18: 292–299.